Steg 2: tegn et rutenett

forrige steg
oversikt
neste steg

I dette steget skal vi skrive en funksjon som tegner et rutenett, svært likt hva vi gjorde i lab5. Denne funksjonen kan vi opprette i en egen fil snake_view.py som ligger i samme mappe som snake.py. I neste steg skal vi importere denne funksjonen i hovedprogrammet.

Til forskjell fra hva vi gjorde i lab5, vil rutenettene som kommer inn til denne funksjonen inneholde heltall.

Ta gjerne utgangspunkt i koden din for å tegne et rutenett fra lab5.

Her er et løsningsforslag til farget rutenett fra lab5.

def draw_grid(canvas, x1, y1, x2, y2, color_grid):
  rows = len(color_grid)
  cols = len(color_grid[0])

  cell_width = (x2 - x1) / cols
  cell_height = (y2 - y1) / rows

  for row in range(rows):
    for col in range(cols):
      cell_left = x1 + col * cell_width
      cell_top = y1 + row * cell_height
      cell_right = cell_left + cell_width
      cell_bottom = cell_top + cell_height
      color = color_grid[row][col]
      canvas.create_rectangle(
        cell_left, cell_top, cell_right, cell_bottom,
        fill=color
      )

Det er lurt å benytte en egen funksjon som «oversetter» fra tallverdi til fargeverdi. Da holder du fargevalget separat fra resten av koden som tegner rutenettet. Dette gjør det enklere å endre fargevalget senere.

 • Opprette en funksjon get_color(value) som regner ut fargen basert på reglene over (bruk en if-setning). For eksempel skal get_color(-1) returnere strengen «cyan», get_color(0) skal returnere strengen «lightgray», og get_color(1) skal returnere strengen «orange». Du kan teste en slik hjelpefunksjon med koden under om du ønsker.
 • Hjelpefunksjonen kan ligge i snake_view.py sammen med draw_board-funksjonen.
print("Tester get_color...", end="")
assert("cyan" == get_color(-1))
assert("lightgray" == get_color(0))
assert("orange" == get_color(1))
assert("orange" == get_color(42))
print("OK")
 • I draw_board -funksjonen kan vi kalle på get_color -funksjonen når vi trenger å regne ut en farge. Opprett en variabel color inne i de nøstede for-løkkene, og gi den en verdi ved å kalle på get_color -funksjonen med board[row][col] som argument. Bruk så variabelen color som argument for fill-parameteren til create_rectangle når en rute tegnes.

For eksempel, bruk f-strengen f"{row},{col}\n{board[row][col]}" (her antas det at iterandene i de nøstede for-løkkene som tegner rutenettet kalles row og col)

 • Bruk create_text -metoden (se grafikk-notatene for eksempel på bruk). La x-koordinatet du gir som input til create_text være midt mellom x-koordinatene du gir som input til create_rectangle (cell_mid_x = (cell_x1 + cell_x2) / 2). Gjør det samme for y-koordinatet, slik at teksten blir sentrert midt i ruten


Test deg selv: kopier denne koden inn i en ny fil test_snake_view.py i samme mappe som snake_view.py og kjør den. Du skal da se bildet vist under når du kjører programmet.

from uib_inf100_graphics.simple import canvas, display
from snake_view import draw_board

test_board = [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 9,10,11, 0,-1, 0],
  [0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 7, 6, 5, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
]

draw_board(canvas, 25, 25, 375, 375, test_board, True)
display(canvas)
Illustrasjon av programmet over

PS: programmet over og filen test_snake_view.py er kun for testing for din egen del – du trenger ikke å levere inn denne filen.

I filen test_snake_view_2.py: kopier inn koden under og kjør den. Du skal da se sekvensen vist under når du kjører programmet.

from uib_inf100_graphics.simple import canvas, display
from snake_view import draw_board

test_boards = [
  [
    [0,-1, 0],
    [1, 2, 0]
  ],
  [
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 9,10,11, 0,-1, 0],
    [0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 7, 6, 5, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  ]
]

debug_mode = True

while True:
  for test_board in test_boards:
    draw_board(canvas, 25, 25, 375, 375, test_board, debug_mode)
    display(canvas, min_duration_sec=2)
  debug_mode = not debug_mode
Illustrasjon av programmet over


Guide til snake av Torstein Strømme er lisensiert under CC-NC-SA 4.0.