Typer


Vanlige typer

Enhver verdi har en type. Det er mange ulike typer som er innebygget i Python. For å se hvilken type en verdi har, kan vi benytte en funksjon som heter type. Her er en oversikt over de aller viktigste typene, som vi hele tiden støter på i Python:

print("Noen elementære typer i Python:")
print(type("foo"))    # str    (streng/tekst)
print(type(2))      # int    (heltall)
print(type(2.2))     # float   (flyttall/desimaltall)
print(type(True))    # bool   (boolsk verdi; True eller False)
print(type(None))    # NoneType («ingenting» -verdien har egen type)
print()

print("Flere viktige typer vi skal lære om senere")
print(type([1,2,3]))   # list
print(type((1,2,3)))   # tuple
print(type({1,2}))    # set
print(type({1:42}))    # dict
Typen avgjør hva en operasjon betyr
# Asterisk (*) betyr forskjellige ting
print(3 * 2)       # 6
print(3 * "abc")     # "abcabcabc"

# Plusstegn (+) betyr også forskjellige ting
print(3 + 2)        # 5
print("3" + "2")      # "32"
# Ikke alle operasjoner er definert for alle (kombinasjoner av) typer
print(3 + "def")     # Krasjer med TypeError
print("abc" * "def")   # Krasjer med TypeError